06 – 23 41 13 78 info@verkeersschoolsjors.nl

Verkeersschool Sjors hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen dan ook heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verkeersschool Sjors houdt zich in alle gevallen aan de

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen deze respecteren. Als Verkeersschool Sjors zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Verkeersschool Sjors verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten;
 • Het begeleiden bij en uitvoeren van de rij-opleiding;
 • Het aangaan van franchise- en arbeidsovereenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum, geboorteplaats.

Aangezien Verkeersschool Sjors zich tevens bezig houdt met Faalangst en diverse “medische” examens, zoals A(D)HD / Dyslexie etc., zullen wij U ook medische vragen stellen en deze gegevens streng vertrouwelijk behandelen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin  uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Voorts zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken de persoonsgegevens van minderjarigen enkel met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Verkeersschool Sjors bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Financiële gegevens, afspraakgegevens, examendata e.d. worden voor een periode van 7 jaar bewaard ivm wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke toegangsbeveiliging
 • IT beveiliging
 • Actief informeren van werknemers

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u natuurlijk wel vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier echter niet met ons uit, dan heeft U het recht een klacht in te dienen. Dit kunt U doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Verkeersschool Sjors
Heerstraat noord 29
Telefoon 06 – 23 41 13 78
info@verkeersschoolsjors.nl